Rejestracja

Zgłoś swój udział w promocji, wypełniając poniższy
formularz w ciągu 10 dni od daty zakupu.
Taka rejestracja umożliwi Ci skorzystanie z akcji
promocyjnej “Steam&Stream”

Wypełnij poniższy formularz, aby odebrać kod dostępu na 6 miesięcy do:

  Dane Kontaktowe

  Imię:
  Nazwisko:
  Adres E-mail:
  Numer telefon:

  Dane o produkcie

  Sklep, w którym dokonano zakupu:
  Wybierz produkt:
  Numer seryjny zakupionego produktu:
  Data zakupu:
  Załącz dowód zakupu produktu*:

  *załącz plik z dowodem zakupu (JPG, PNG lub BMP o maksymalnym rozmiarze 10MB)  Załącz zdjęcie wyciętego (fizycznie) fragmentu oryginalnego opakowania zawierającego kod EAN*:

  *załącz zdjęcie (JPG, PNG lub BMP o maksymalnym rozmiarze 10 MB). Instrukcję jak wykonać zdjęcie znajdziesz
  w regulaminie.


  1. Administratorem podanych danych osobowych jest AWENA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabacki Dukt
   8/U145, 02-798 Warszawa, REGON 016929054, NIP 5342144029, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
   Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000521922
   („Awena”) oraz De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisana do
   rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
   Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332338, kapitał zakładowy 50.000 PLN, REGON 141928974, NIP
   5252457842 („De’Longhi”).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.
  3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez AWENA w następujących celach:
   1) wykonania zobowiązań Organizatora, w szczególności ustalenia prawa Uczestnika do udziału w Promocji oraz otrzymania kodu dostępu na zasadach określonych w Regulaminie, wydania kodów dostępu oraz rozpatrywania reklamacji,
   2) wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej.
   3) realizacji prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących Promocji.
  4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez De’Longhi w następujących celach:
   1) realizacji Promocji z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych De’Longhi,
   2) realizacji prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Promocji.
  5. Na potrzeby Promocji będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres do korespondencji, a także inne niezbędne dane potwierdzające spełnienie warunków udziału w Promocji, tj. adres IP uczestnika powiązany ze zgłoszeniem do Promocji, logi uczestnika potwierdzające wyrażenie zgód koniecznych do wzięcia udziału w Promocji.
  6. W zależności od sytuacji podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
   1) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji i realizacji Promocji,
   2) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,
   3) podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, w tym prawne, bankowe i płatnicze - w zakresie w jakim jest to uzasadnione wskazanymi powyżej celami przetwarzania.
  8. W zależności od rodzaju danych i podstawy ich przetwarzania, dane będą przechowywane przez okres dozwolony lub wymagany przepisami prawa, w tym przepisami określającymi okres przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji, jakkolwiek nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora dane będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu przez uczestnika, jakkolwiek nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
  9. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
   1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
   2) dostępu do danych osobowych,
   3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,
   4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
   5) żądania sprostowania danych osobowych,
   6) żądania usunięcia danych osobowych,
   7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
   8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
   9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  11. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Awena mogą Państwo wysyłać wiadomość na adres: steamandstream@awena.pl.
  13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez De’Longhi mogą Państwo wysyłać wiadomość na adres: infoprivacy.polska@delonghigroup.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo.privacy@delonghigroup.com.

  *Program dotyczy zakupu wybranych produktów Braun w okresie od 01.04.2022 do 30.06.2022
  w wybranych sklepach. Wiecej szczegółów w regulaminie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas: tel. +48 607 817 877 lub napisz: steamandstream@awena.pl