Rejestracja produktu

Zarejestruj Twój produkt Braun do 14 dni od daty zakupu. Taka rejestracja umożliwi Ci skorzystanie z programu „60 dni satysfakcji albo zwrot pieniędzy – edycja 7”.

COFNIJ DO STRONY GŁÓWNEJ

  Dane Kontaktowe

  Imię:
  Nazwisko:
  Ulica:
  Nr domu:
  Nr mieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Telefon:
  Data urodzenia:
  E-mail:
  Powtórz e-mail:

  Dane o produkcie

  Sklep, w którym zakupiono produkt:
  Proszę wybrać typ produktu:
  Wybierz produkt:

  Numer paragonu:
  Data zakupu produktu:
  Załącz paragon:
  * Wgraj skan paragonu / faktury (PDF lub JPG, waga do 1Mb)

  Interesuje nas

  Jak dowiedziałaś/eś się o programie „60 dni satysfakcji albo zwrot pieniędzy – edycja 7”?
  Czy program „60 dni satysfakcji albo zwrot pieniędzy – edycja 7” był decydującym czynnikiem przy zakupie produktu Braun?
  Inne, jakie?

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332338, kapitał zakładowy 50.000 PLN, REGON 141928974, NIP 5252457842.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w programie „60 dni satysfakcji albo zwrot pieniędzy – edycja 7” („Program”).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udziału w Programie, w szczególności ustalenia Pani/Pana prawa do udziału w Programie oraz realizacji prawa do zwrotu zakupionego Produktu oraz zwrotu ceny zakupu Produktu na zasadach określonych w Regulaminie Programu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Programu oraz analizą statystyczną polegającą na badaniu satysfakcji z zakupionych Produktów (łącznie jako „Cele przetwarzania”).
  4. Na potrzeby Programu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania, data urodzenia, numer konta bankowego.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   1) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji Programu,

   2) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,

   3) podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, w tym prawne, bankowe i płatnicze
   - wszystkie powyższe w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania. Następnie dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

   2) dostępu do danych osobowych,

   3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,

   4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

   5) żądania sprostowania danych osobowych,

   6) żądania usunięcia danych osobowych,

   7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

   8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

   9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

   10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora.
  12. Administrator powierza przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotowi współpracującemu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych tj. AWENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
   Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
   XIII Wydział KRS pod numerem 0000521922, NIP: 534-21-44-029, REGON: 016929054, w celu ustalenia prawa Pani/Pana do udziału w Programie, realizacji prawa do zwrotu zakupionego Produktu, zwrotu ceny zakupu Produktu i rozpatrywania reklamacji.
  13. Pani/Pana dane osobowe zostaną zintegrowane z innymi danymi, które Administrator mógł zebrać z innych źródeł oraz od stron trzecich.
  14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie https://www.braunhousehold.com/pl-pl/prywatnosc.
  15. Pytania dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kierować na adres: infoprivacy.polska@delonghigroup.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo.privacy@delonghigroup.com